Tuyên bố mất tích và xử lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Tin tức pháp luật

Tuyên bố mất tích và xử lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Việc tuyên bố mất tích là một trong những nghiệp vụ quan trọng để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhất là các tài sản của người bị tuyên bố mất tích. Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Định Tường cung cấp một số thông tin như sau:

Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2005, khi một người biệt tích sáu tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Nếu người biệt tích đó có tài sản thì có thể yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt.

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án sẽ giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho một trong những người sau đây quản lý:

  1. Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý;
  2. Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;
  3. Tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con đã thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

Trong trường hợp không có những người như nêu trên thì Toà án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản.

 

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo Điều 77 Bộ Luật Dân sự 2005, người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có những quyền sau:

  1. Quản lý tài sản của người vắng mặt;
  2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt;
  3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản.

Và đồng thời họ cũng có nghĩa vụ như sau:

  1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình;
  2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng;
  3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Toà án;
  4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Toà án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Tuyên bố một người mất tích

Sau khi một người biệt tích từ hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn hai năm này được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú như nêu trên tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Toà án tuyên bố mất tích và có các quyền, nghĩa vụ như cũ.

Trong trường hợp Toà án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con đã thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.

Luật sư Nguyễn Định Tường,

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỊNH TƯỜNG

Back To Top