2 điều cần biết khi viết đơn khiếu nại công an, CSGT

Tin tức pháp luật

2 điều cần biết khi viết đơn khiếu nại công an, CSGT

Đơn khiếu nại nếu không đảm bảo về hình thức, nội dung thì sẽ không đủ điều kiện xem xét, xử lý.

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 19/2022 quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an là việc người khiếu nại đề nghị cấp có thẩm quyền trong Công an nhân dân xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, khi người dân cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân (bao gồm chiến sĩ CSGT) xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền làm đơn khiếu nại.

Để đơn khiếu nại đủ điều kiện xem xét, xử lý thì người dân cần lưu ý về nội dung, hình thức và các tài liệu kèm theo đơn.

Về hình thức đơn: Đơn phải được viết bằng tiếng Việt; ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn. Trường hợp đơn viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng.

Về nội dung đơn: Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; nội dung, lý do khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; yêu cầu của người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh;

Ngoài ra, người viết đơn cần gửi kèm các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).

Trường hợp đơn khiếu nại đảm bảo đủ các điều kiện trên và không thuộc các trường hợp không giải quyết khiếu nại (Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng; đơn rách nát không đọc được…) thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ thụ lý giải quyết.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thông tư 19/2022 có hiệu lực từ ngày 15-6-2022.

QUỲNH LINH

Back To Top